ഗണിതശാസ്ത്ര ശില്‍പശാല 18.09.2014 ലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു

17.09.2014 ന് അക്കിപ്പറമ്പ് യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടത്താനിരുന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര ശില്‍പശാല 18.09.2014 ലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു

By aeotaliparambanorth137

ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം

18/09/2014 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 02.00 മണിക്ക് മുകുളം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ബി.ആര്‍.സി ഹാളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.ഇതുവരെ നടന്ന പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷകളുടെ ഗ്രേഡ് വിവരങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

സബ്ജില്ലാ ഗയിംസ് മത്സരങ്ങള്‍18.09.2014 മുതല്‍

തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് സബ്ജില്ലാ ഗയിംസ് മത്സരങ്ങള്‍ 18.09.2014 മുതല്‍ 24.09.2014 വരെ നടത്തപ്പെടുന്നു.

ചെസ്സ്  20.09.2014 ന് മൂത്തേടത്ത് എച്ച്.എസ്.എസില്‍ വെച്ച്

ക്രിക്കറ്റ് (അണ്ടര്‍ 17) 20.09.2014

By aeotaliparambanorth137

kvs]jy Acn hnXcWw

“apgph³ æ«nIÄ¡qw HmWw kvs]jy Acn hnXcWw \S¯n’ F¶ kÀ«n^n¡äv 5.9.2014 D¨bv ¡v ap³]v FÃm {][m\m[ym]Iêw Hm^okn F¯nbv t¡­XmWv.
F C H Xfn¸d¼v t\mÀ¯v.

By aeotaliparambanorth137

Ab¬ t^mfnIv BknUv KpfnI hnXcWw kw_Ôn¨ “”A\IvkÀ 3”
ChnsS e`yamWv.

ANNEXURE 3

By aeotaliparambanorth137

All UP/High School Headmasters should  submit the  ‘ANNEXURE 3′,related to the distribution of IFA capsules,on or before 4/9/2014.

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം(അണ്‍ എയിഡഡ് ഉള്‍പ്പെടെ)

ഡി.പി.ഐ യുടെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം 01.09.2014 തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.30 ന് തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ബി.ആര്‍.സി യില്‍ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം നടക്കുന്നു.അണ്‍ എയിഡഡ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്കൂളുകളിലെ മുഴുവന്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

2014 BKÌv amks¯ D¨`£W F³ Fw ]n, k]väw_À amkw 1 \v Xs¶ \nÀ_Ôambpw Hm^okn F¯nbv t¡­XmWv.

By aeotaliparambanorth137

അദ്ധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതിനും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അവസരം-28.08.2014 വരെ

Staff Details ഓണ്‍ ലൈനായി ചെയ്യുന്നതിനും നേരത്തെ ചെയ്തവ പരിശോധിച്ച് തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിനും 28.08.2014 വരെ സമയം നല്‍കി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി നിര്‍ദ്ദേശം ഇവിടെ/ സൈറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

പരിശീലനം ടാഗോര്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ ഹാളിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

27.08.2014 ന് നടത്തുന്ന അയണ്‍ ആന്‍ഡ് ഫോളിക് ഡാറ്റ എന്‍ട്രി പരിശീലനം തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ബി.ആര്‍.സിയില്‍ നിന്നും ടാഗോര്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ ഹാളിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

kvIqÄ hnZymÀYnIÄ¡v DÅ Ab¬ t^mfnIv BknUv KpfnI hnXcWhpambn _Ôs¸«v 27/8/2014 \v_n BÀ kn Xfn¸d¼v hS¡n h¨v \S¯p¶ s{Sbn\nwKv t{]m{Kman apgph³ sslkvIqÄ bp]n kvIqÄ {][m\[ym]Iêw, Fkv sF Sn kn amscbpw \gvkv amscbpw \nÀ_Ôambpw ]s¦Sp¸nt¡­XmWv.

By aeotaliparambanorth137

ബി.ആര്‍.സി അറിയിപ്പ്

12 വര്‍ഷമായി എസ്.എസ്.എയുടെ ഓഡിറ്റ് നടത്താത്ത  സ്കൂളുകളുടെയും  ഈ വര്‍ഷം വിരമിക്കുന്ന പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും വിവരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബി.ആര്‍.സി.യില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

എന്ന്

ബി.പി.ഒ,

തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത്

By aeotaliparambanorth137

Iron and Folic Data Entry Training 27.08.2014 BRC Thaliparamba North

അയണ്‍ ആന്‍ഡ് ഫോളിക് ഡാറ്റ എന്‍ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു.പി സ്കൂളുകളിലെ കംപ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനമുള്ള അധ്യാപകര്‍ക്ക് 27.08.2014 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് ബി.ആര്‍.സിയില്‍ വച്ച് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു.എല്ലാ യു.പി.സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നും ഒരു അദ്ധ്യാപകനെ വീതം പ്രസ്തുത പരിശീലനത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള മത്സരം

23.08.2014 ന് മാതമംഗലം ഗവ.ടി.ടി.ഐയില്‍ നടക്കുന്ന ടി.ടി.ഐ കലോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും മത്സരങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു.മത്സര ഇനങ്ങള്‍-1.ലളിതഗാനം, 2. സംഘഗാനം, 3. കവിയരങ്ങ്. 23.08.2014 രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്

By aeotaliparambanorth137