പുതിയ ഉത്തരവുകള്‍

 

By aeotaliparambanorth137

ഇന്‍സ്പയര്‍ അവാര്‍ഡ് പ്രദര്‍ശനം 05.08.2014 ലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്ന

ഇന്‍സ്പയര്‍ അവാര്‍ഡ് പ്രദര്‍ശനം 05.08.2014 ചൊവ്വാഴ്ചയിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.വേദി ചൊവ്വ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍.രജിസ്ട്രേഷന്‍ രാവിലെ 9.00 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് -9447648495

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക ശില്പശാല 25.07.2014 രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബി.ആർ.സി യിൽ

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള ഏകദിന  ശില്പശാല 25.07.2014 (വെള്ളി) രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബി.ആർ.സി യിൽ വച്ചു നടത്തുന്നതാണ്.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

By aeotaliparambanorth137

വിദ്യാരംഗം ഉദ്ഘാടനം 23.07.2014 ന് ഇരിങ്ങല്‍ യു.പി.സ്കൂളില്‍

തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് വിദ്യാരംഗം ഉദ്ഘാടനം 23.07.2014 ന്  രാവിലെ 09.30 ന് ഇരിങ്ങല്‍ യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച്  നടക്കുന്നു.എല്ലാ സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നും വിദ്യാരംഗം ചെയര്‍മാനും ചിത്രരചനയില്‍ താത്പര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയും പങ്കെടുക്കണം.രജിസ്ട്രേഷന്‍ അന്നു തന്നെ നടത്തുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

ഇൻസ്പയർ അവാർഡ് പ്രദർശനം 16.08.2014 ന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ

ഇൻസ്പയർ അവാർഡ് പ്രദർശനം 16.08.2014 ന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.മികച്ച കുട്ടിക്ക് 5000 രൂപ പാരിതോഷികം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
വിഷയം:- Science and Society- Soil,Water,Energy

Contact No:-9447648495 (Hareendranath)

By aeotaliparambanorth137

2014-15 വർഷത്തിലെ ആറാം സാദ്ധ്യായ ദിവസത്തിൻറെ പ്രിൻറ് ഔട്ട് നൽകുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശവും രീതിയും

2014-15 വർഷത്തിലെ ആറാം സാദ്ധ്യായ ദിവസത്തിൻറെ പ്രിൻറ് ഔട്ട്നൽകുന്നതിനുള്ള  നിർദ്ദേശവും രീതിയും ക്ലിക്ക്/ സൈറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക യോഗം 08.07.2014 2 മണി ബി.ആര്‍.സി യില്‍

Xfn-¸-d¼: Xfn-¸-d¼ t\mÀ¯v D]-Pn-Ã-bnse FÃm F ]n, bp ]n, F¨v Fkv {][m\ A²ym-]-I-cpsS tbmKw08-þ07-þ2014 \v sNmÆmgvN 2 aWn¡v Xfn-¸-d¼ t\mÀ¯v _n BÀ knbn sh¨v tNcp-¶-Xm-Wv. {]kvXpX tbmK-¯n 2014-þ15 hÀjs¯ tNmZy-t]-¸À Cââv, Bhiyapff kvddp-U³kv AÊ-Êvsaâv s{]mss^ensâ F®w,   Ak-ddv dnt¸mÀ«v(-Kh: kvIqÄ am{Xw) F¶nh sIm­p-h-tc-­-Xm-Wv. {]kvXpX tbmK-¯n FÃm {][m\ A²ym-]-Icpw ]s¦-Sp-¡-W-sa¶v F C H, _n ]n H F¶n-hÀ Adn-bn-¡p-¶p.

By aeotaliparambanorth137

Prematric Beneficiary list School wise 2013-14

പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (2013-14)ൽ അർഹരായ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് സ്കൂൾ ലോഗിനിൽ ലഭ്യമാണ്

(സൈറ്റിന് ക്ലിക്ക്)ലോഗിൻ ചെയ്തതിനുശേഷം റിപ്പോർട്ടിൽ Click  on beneficieries List  income  wise fresh/renewal report

By aeotaliparambanorth137

കേളി – കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി മുഖമാസിക

സംഗീതം,നൃത്തം,നാടൻകല തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് ആധികാരിക ജ്ഞാനം പകരുന്നതിനായി കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി 1963 മുതൽ പ്രിസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുഖമാസികയാണ് കേളി.ഉള്ളടക്കത്തിൽ എന്നും പുതുമ സൂക്ഷിക്കുന്ന കലാസംബന്ധിയായ ഈ മാസികയുടെ വരിസംഖ്യ 250 രൂപയാണ്.ലൈബ്രറിക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈ മാസികയുടെ ഓരോ കോപ്പി വിദ്യാലയ,കലാലയ ലൈബ്രറികൾ വാങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു
വിലാസം,
കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി,
തൃശൂർ,650020,കേരള
എന്ന്, ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ അവസാന തീയ്യതി 15.07.2014

മികച്ച പി.ടി.എയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് വിശദ വിവരം ഇവിടെ 2013-14

പത്രക്കുറിപ്പ്  – സർക്കുലർ -പ്രഫോർമ - ഗ്രേഡ്

പ്രഫ.ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക സാഹിത്യ അവാർഡ് (ക്ലിക്ക്)
അദ്ധ്യാപക അവാർഡ്-സർക്കുലർ-  വിശദവിവരം ഇവിടെ
By aeotaliparambanorth137

സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തൽ

ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ 02.07.2014 ന് തന്നെ നിർബന്ധമായും സമ്പൂർണ്ണ യിൽ കുട്ടികളുടെയും അദ്ധ്യാപകരുടെയും വിവരങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അറിയിക്കുന്നു.
By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 30.06.2014 01.30 PM

30.06.2014 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 01.30 ന് തളിപ്പറമ്പ് നോർത്ത് ബി.ആർ.സിയിൽ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം നടക്കുന്നു.പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഓൺലൈനായി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ്.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അറിയിക്കുന്നു.
വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി മീറ്റിംഗ് 04.07.2014 ന് 10.00 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ ബി.ഇ.എം.എൽപി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും വിദ്യാരംഗം ചെയർമാൻ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.
Clean Campus Safe Campus pledge-30.06.2014(click)
By aeotaliparambanorth137