ഉച്ച ഭക്ഷണവിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍

01.01.2013 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പ്രത്യേകഅസംബ്ലിയില്‍ ചൊല്ലാനുള്ള പ്രതിജ്ഞഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍

 

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s