പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്  നൂണ്‍ ഫീഡിംഗിന്‍റെ ഒരു മാസത്തെ തുക എല്ലാവരുടെയും അക്കൗണ്ടില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട് (നൂണ്‍ മീല്‍ സെക്ഷന്‍)

2011-12 വര്‍ഷത്തെ ( മാര്‍ച്ച് വരെ) മുട്ടയുടെ കുടിശ്ശിക അതാത് സ്കൂളിലെ അക്കൗണ്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ( കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലിക്ക്)

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s