22.01.2013 മുതല്‍  നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ച ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം 31.01.2013 മുതല്‍ നടത്തുന്നതാണ്(കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s