അറിയിപ്പുകള്‍

30.01.2013 ബുധന്‍ രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് എല്‍എസ്.എസ്.ചീഫ് സൂപ്രണ്ട്,അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് സൂപ്രണ്ട്,ഇന്‍വിജിലേറ്റര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പരിശീലനം

*********************************************************************

30.01.2013 ബുധന്‍ രാവിലെ 11.00 മണിക്ക് യു.എസ്.എസ് ചീഫ് സൂപ്രണ്ട്,അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് സൂപ്രണ്ട്,ഇന്‍വിജിലേറ്റര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പരിശീലനം

*********************************************************************

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം

30.01.2013 ബുധന്‍ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.00 മണിക്ക് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

*********************************************************************

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s