ആധാര്‍ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്

28.02.2013 ന് യു.ഐ.ഡി.എന്‍ട്രി പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതിനാല്‍  26.2.2013,27.02.2013 എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ തളിപ്പറമ്പ വിദ്യാഭവനില്‍ ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും.കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇ.ഐ.ഡി യോ, ആധാര്‍ നമ്പരോ ലഭിക്കാത്ത സ്കൂളുകള്‍ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s