.പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ സത്വര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

മെയിന്‍റനന്‍സ് ഗ്രാന്‍റിന്‍റെ പ്രൊസീഡിംഗ്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ 28.02.2013 ന് മുന്‍പ് കൈപ്പറ്റി ബില്ല് സമര്‍്പപിക്കേണ്ടതാണ്

അയണ്‍ ആന്‍ഡ് ഫോളിക് സര്‍ക്കുലറിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s