28.02.2013 ന് നല്‍കേണ്ട അടിയന്തിര വിവരം

സ്കൂള്‍ പാചകതൊഴിലാളിയുടെ പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച അടിയന്തിര വിവരം ഇന്ന് തന്നെ (28.02.2013) ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.വിശദവിവരം ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

********************************************************************************

വ്യക്തിഗത കംബ്ലയന്‍സ് കാര്‍ഡിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s