കലാമേളയില്‍ ‘എ’ഗ്രേഡ് നേടിയ പട്ടിക ജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ധനസഹായം

സംസ്ഥാന കലാമേളയില്‍ ‘എ’ഗ്രേഡ് നേടിയ പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്  10,000 രൂപ ധനസഹായം ഉത്തരവിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s