അറിയിപ്പുകള്‍

വിദ്യാഭവനിലെ യു.ഐ.ഡി എന്‍ റോള്‍മെന്‍റ് 16.03.2013 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

സ്കൂള്‍ തല വിദ്യാരംഗ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് 27.03.2013 ന് മുന്‍പ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s