പ്രധാന അറിയിപ്പുകള്‍

എല്ലാ സ്കൂളുകളുടെയും അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണവിതരണത്തിന്‍റെ തുക എത്തിയിട്ടുണ്ട്(ഇവിടെ ക്ലിക്ക്)

ഒ.ബി.സി.പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹരായ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് (ക്ലിക്ക്) തുറന്നുവരുന്ന ജാലകത്തില്‍ സ്കൂള്‍കോഡ് എന്‍റര്‍ ചെയ്ത് OK ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കുക

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s