അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണ കണക്കിന്‍റെ വാര്‍ഷിക പരിശോധന

ഉച്ച ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകളുടെ വാര്‍ഷിക പരിശോധനയ്ക്കായി ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററുകള്‍ 31.03.2013 ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്(ക്ലിക്ക്)

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s