യു.ഐ.ഡി-അവസാന അവസരം

യു.ഐ.ഡി എന്‍ റോള്‍മെന്‍റ് നടത്താത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏപ്രില്‍ 7,13 തീയ്യതികളില്‍ തളിപ്പറമ്പ് വിദ്യാഭവനില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ് .

By aeotaliparambanorth137