യു.ഐ.ഡി-അവസാന അവസരം

യു.ഐ.ഡി എന്‍ റോള്‍മെന്‍റ് നടത്താത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏപ്രില്‍ 7,13 തീയ്യതികളില്‍ തളിപ്പറമ്പ് വിദ്യാഭവനില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ് .

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s