യു.ഐ.ഡി വെരിഫിക്കേഷന്‍ തീയതി 15.05.2013 വരെ

യു.ഐ.ഡി വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 15.05.2013 ബുധന്‍ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s