സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷന്‍ എന്‍ട്രി 2013-14

2013-14 ലെ സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷനുള്ള 10.06.2013 ലെ (ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസം)ക്ളാസ് ,‍ഡിവിഷന്‍ തിരിച്ചുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം യു.ഐ.ഡി.സൈറ്റിലൂടെ രേഖപ്പടുത്തണം.അതിനായി സംപൂര്‍ണ ഉപയോഗിക്കരുത്.സൈറ്റ് ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലുണ്ട്.സംപൂര്‍ണ ചെയ്തവര്‍ കുട്ടികളെ  ഇനി ഒരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ കണ്‍ഫേം ചെയ്യരുത്.

By aeotaliparambanorth137