ന്യൂന പക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് -31.07.2013 വരെ

2013-14 വര്‍ഷത്തെ ന്യൂന പക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനുളള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല.സൈറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് (ബ്ലോഗിന്‍റെ വലതുവശത്ത് താഴെ ലഭ്യമാണ്)

ക്ലിക്കുകസര്‍ക്കുലര്‍/നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍/അപേക്ഷാ ഫോറം

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s