ഇരിക്കൂര്‍ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഇരിക്കൂര്‍ നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്‍റെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി എന്തൊക്കെ പദ്ധതികള്‍ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നും, ആയതിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ,ഏകദേശ എസ്റ്റിമേറ്റ്, പ്രൊജക്റ്റ് എന്നിവയോ‍ടെ തയ്യാറാക്കി 19.07.2013 -5 മണിക്ക് മുന്‍പായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ ഈ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്(വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്)

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s