വാത്സല്യം പദ്ധതി

ബഹു.കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ വാത്സല്യം പ്രൊജക്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള സര്‍ക്കുലറിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഈ സര്‍ക്കുലറില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ സ്കൂളുകളില്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.ആയതിന്‍റെ ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട്  ഈ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

ഗോത്ര സാരഥി പദ്ധതി

ഗോത്ര സാരഥി-പട്ടിക വര്‍ഗ സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കൂളില്‍ പോയി വരുന്നതിന് വാഹന സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് (ക്ലിക്ക്)

സര്‍ക്കുലറില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കേണ്ടതും ആയതിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഈ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

By aeotaliparambanorth137