ഗോത്ര സാരഥി പദ്ധതി

ഗോത്ര സാരഥി-പട്ടിക വര്‍ഗ സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കൂളില്‍ പോയി വരുന്നതിന് വാഹന സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് (ക്ലിക്ക്)

സര്‍ക്കുലറില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കേണ്ടതും ആയതിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഈ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s