വാത്സല്യം പദ്ധതി

ബഹു.കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ വാത്സല്യം പ്രൊജക്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള സര്‍ക്കുലറിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഈ സര്‍ക്കുലറില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ സ്കൂളുകളില്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.ആയതിന്‍റെ ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട്  ഈ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s