പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

എച്ച്.ഐ.വി.ബാധിതരായ രക്ഷിതാക്കളുടെ കുട്ടികള്‍ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാലയത്തില്‍ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ 16.08.2013 വെള്ളിയാഴ്ചക്കകം വിവരം ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s