കണ്ണൂര്‍-ശിക്ഷക് സദന്‍ ഉദ്ഘാടനം

കണ്ണൂര്‍ ശിക്ഷക് സദന്‍റെ ഉദ്ഘാടനവും അദ്ധ്യാപക ദിനാഘോഷവും സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ചിന് 11.30 ന് ബഹു.വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി  .പി.കെ അബ്ദുറബ്ബ് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137