കണ്ണൂര്‍-ശിക്ഷക് സദന്‍ ഉദ്ഘാടനം

കണ്ണൂര്‍ ശിക്ഷക് സദന്‍റെ ഉദ്ഘാടനവും അദ്ധ്യാപക ദിനാഘോഷവും സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ചിന് 11.30 ന് ബഹു.വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി  .പി.കെ അബ്ദുറബ്ബ് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s