പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തരശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഓണം അഡ്വാന്‍സ് പ്രൊസീഡിംഗ്സിന്‍റെ മാതൃക(word 2007) (പി.ഡി.എഫ്.ഫോര്‍മാറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്)

 മുസ്ളിം ഗേള്‍സ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്/എല്‍.എസ്.എസ്/യു.എസ്.എസ്/എന്‍.എം.എം.എസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്  ഇവ നല്‍കുന്നതിന് 2013-14 വര്‍ഷം ആവശ്യമായ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഈ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.കുട്ടികള്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ ശൂന്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

 സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത പാഠപുസ്തക  ഇന്‍ഡന്‍റിന്‍റെ ഒരു കോപ്പി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂള്‍ സൊസൈറ്റിയിലും ഒരു കോപ്പി ഓഫീസിലും സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

 എം.ബി.സി.എഫ്.വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിവരം എത്രയും വേഗം ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ് (വേര്‍ഡ്2007 ഫോര്‍മാറ്റിന് ക്ലിക്ക് പി.ഡി.എഫ് ഫോര്‍മാറ്റ് ഇവിടെ കുട്ടികള്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ശൂന്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്

By aeotaliparambanorth137