പാചകതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഉത്സവബത്ത

ഉത്സവബത്തയായി സ്കൂള്‍ പാചകതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 1000 രൂപ(ആയിരം രൂപ മാത്രം) അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിജന്‍റ് ഫണ്ടില്‍  നിന്നും 13.09.2013 ന് മുന്‍പായി വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.ഉത്തരവിന് ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s