എയിഡഡ് സ്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

എല്ലാ എയിഡഡ് സ്കൂള്‍  പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും തങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ മുഴുവന്‍ ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങള്‍ 24.09.2013 ന് മുന്‍പായി ( സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവു പ്രകാരം ക്ലിക്ക്)  സ്പാര്‍ക്കില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ,വെരി ഫൈചെയ്ത് ,ഡാറ്റ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.(ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവിന് ക്ലിക്ക്) അപ്ഡേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ബില്ലുകള്‍ മേല്‍ ഉത്തരവു പ്രകാരം എന്‍റര്‍ടെയിന്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല.

By aeotaliparambanorth137