ഇരിക്കൂര്‍ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഇരിക്കൂര്‍ നിയോജക മണ്ഡലത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രധാന അദ്ധ്യാപകര്‍ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന (ക്ലിക്ക്) പ്രഫോര്‍മയിലെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s