പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്-യു.ഐ.ഡി അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ എന്നിവ ചേര്‍ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍

2013-14 ലെ ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗം പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ നല്‍കിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ 30.09.2013 നുള്ളില്‍ ചേര്‍ക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഇളവുചെയ്യുന്ന സര്‍ക്കുലറിന് ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s