പാചകതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച ഉത്സവബത്തയുടെ വൗച്ചറിന് ക്ലിക്ക് ( വേര്‍ഡ് ഫോര്‍മാറ്റ് / പി.ഡി.എഫ്.ഫോര്‍മാറ്റ് ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137