വന്യ ജീവി വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് 3.10.2013 ന് സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും  എടുക്കേണ്ട പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137