വന്യ ജീവി വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് 3.10.2013 ന് സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും  എടുക്കേണ്ട പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s