ന്യൂ മാറ്റ്സ് അവസാന തീയ്യതി-11.10.2013

ന്യൂ മാറ്റ്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആറാം തരത്തിലെ 5 കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാം.ജനറല്‍ വിഭാഗം 2 , എസ് റ്റി-1, എസ്.സി-1, ഡിഫറന്‍ഷ്യലി ഏബിള്‍ഡ്-1 എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് പേരുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്.ഒരു കുട്ടിക്ക് 50 രൂപ ഫീസ് അടയ്ക്കണം

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s