2013-14 ലെ ബീഡി-മൈന്‍-സിനിമ തൊഴിലാളികളു‍ടെ മക്കള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

2013-14 ലെ ബീഡി-മൈന്‍-സിനിമ തൊഴിലാളികളു‍ടെ മക്കള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.സര്‍ക്കുലറിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്   /   അപേക്ഷാ ഫോമിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s