ശാസ്ത്രോത്സവം രജിസ്ട്രേഷന്‍

ശാസ്ത്രോത്സവം രജിസ്ട്രേഷന്‍ 22.10.2013 ന് എ.ഇ.ഒ ഓഫീസിലും 23.10.2013 ന് നടുവില്‍ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലും വെച്ച് നടതതുന്നതാണ്.രജിസ്ട്രേഷന്‍ സമയത്ത് മേളകളുടെ ടോക്കണ്‍ ഫ്ലാഗിന്‍റെ തുക അടക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s