ജനപ്രതിനിധികളുടെ കത്തുകള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ജനപ്രതിനിധികളുടെ കത്തുകള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s