ശിശുദിനാഘോഷം സര്‍ക്കുലര്‍-പ്രതിജ്ഞ

ശിശുദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സര്‍ക്കുലറിനും പ്രതിജ്ഞയ്ക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s