പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

യു.ഐ.ഡി.സൈറ്റില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.സൈറ്റ് വലത് വശത്ത്. സൈറ്റിന് ക്ലിക്ക് / അറിയിപ്പ് ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s