പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തരശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ത്രൈമാസ ടി.ഡി.എസ് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്ക്ലിക്ക്02.11.2013  ന് നല്‍കിയ ഈ അറിയിപ്പിന്‍മേല്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ എത്രയും വേഗം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

 

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s