സ്പാർകിൽ G P A I S  ഇനത്തിൽ  300 രൂപ  കുറവ്  ചെയ്ത്  എൻട്രി  വരുത്തേണ്ട വിധം 

Salary Matters —-> Change in the Month —-> Deduction —-> Add Deduction to All —> Select Recovery Item –> G P A I -> Bill Wise —> Amount Rs.300 —> From 01/ 11 / 2013  To30/11/ 2013 —— >Proceed ക്ലിക്ക്ചെയ്യുക.ഇതിനു  ശേഷം  Present Salaryയിൽ പരിശോധിച്ചാൽ  300  രൂപ  കുറവ്  വരുത്തിയതായി   കാണാവുന്നതാണ് 
By aeotaliparambanorth137