ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് 25.11.2013 മുതല്‍ മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് 25.11.2013 മുതല്‍ മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍റെ രണ്ടാം നിലയിലെ 29 -ാം നമ്പര്‍ മുറിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷപൂര്‍വ്വം അറിയിക്കുന്നു

By aeotaliparambanorth137