ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് 25.11.2013 മുതല്‍ മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് 25.11.2013 മുതല്‍ മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍റെ രണ്ടാം നിലയിലെ 29 -ാം നമ്പര്‍ മുറിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷപൂര്‍വ്വം അറിയിക്കുന്നു

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s