എല്‍.പി.വിഭാഗം പ്രസംഗ വിഷയം-മാതൃഭാഷ-

കലോത്സവം എല്‍.പി.വിഭാഗം പ്രസംഗവിഷയം-മാതൃഭാഷ-

27.11.2013 ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍വെച്ചും ആലക്കോട് എന്‍.എസ്.എസ്.ഹൈസ്കൂളില്‍ വെച്ചും  രാവിലെ 10.00 മണി മുതല്‍ കലോത്സവ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തുന്നതാണ്

By aeotaliparambanorth137