സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷന്‍ 2013 ഗവ ഉത്തരവ്

സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷന്‍ 2013 ഗവ ഉത്തരവിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

2013-14 വര്‍ഷത്തെ അദ്ധ്യാപക അവാര്‍ഡിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.പൂര്‍ണ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ അപേക്ഷ 06.12.2013 നകം ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s