പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

അക്ഷരത്തെളിച്ചം അദ്ധ്യാപക ശാക്തീകരണം – കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

നിയമസഭാ ചോദ്യം-ഉടന്‍ മറുപടി നല്‍കണം ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s