പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഉപജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാകരുടെ ലിസ്റ്റ് ( ഹെ‍ഡ്മാസ്റ്റര്‍ അടക്കം) എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് ( നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് ക്ലിക്ക്)

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s