പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തരശ്രദ്ധയ്ക്ക്

കണ്ണൂര്‍ റവന്യു ജില്ലാ സ്കൂള്ക‍ ലോത്സവം 2014 ജനുവരി 06 മുതല്‍ 10 വരെ പയ്യന്നൂര്‍ എ .കെ. എ.എസ്. ജി .വി. എച്ച് എച്ച്. എസ്സ് ല്‍ വെച്ചു   നടക്കുന്നു.കലോത്സവത്തിന്റെ റെജിസ്ട്രേഷന്‍ 06/01/ 2014 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും.സ്റ്റേജിതര ര മത്സരങ്ങളും

 06/01/2014 നുതന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്.സ്റ്റേജിതര മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉപ ജില്ലയില്‍ അവര്‍ക്കു ലഭിച്ചസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും പ്രധാനധ്യാപകന്‍റെ സാക്ഷ്യ പത്രവും  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

ഒപ്പ്

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയരകടർ

            കണ്ണൂർ

By aeotaliparambanorth137