ഗവ.പ്രൈമറി പ്രധാനാദ്ധ്യാപക നിയമനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ

ഗവ.പ്രൈമറി പ്രധാനാദ്ധ്യാപക  നിയമനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു . വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s