ഉപജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷന്‍ ക്വിസ്സ് 07-02-2014 വെള്ളി

ഉപജില്ലാ തല ശുചിത്വ മിഷന്‍ ക്വിസ്സ് 07.02.2014 വെള്ളിയാഴ്ച 11.00 മണി മുതല്‍ 12.00 മണി വരെ അക്കിപ്പറമ്പ് യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s