പ്രധാനാദ്ധ്യാപകസമ്മേളനം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു.

07.02.2014  ന് നടത്താനിരുന്ന പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു.തീയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s